Центар за интеркултурен дијалог (ЦИД) распишува конкурс за изработка на уметнички творби за средношколци во рамките на проектот „Борба против говорот на омраза и криминалот од омраза“.

Уметничките творби треба да бидат на тема:

 

“Како се справувам со дезинформации, лажни вести, стигматизација и говор на омраза”

 

Право на учество имаат сите ученици од средните училишта во Република Северна Македонија. Конкурсот за изработка на уметнички творби е поделен во три категории:

 

 1. Есеј

Вашот есеј мора да ги исполнува следниве критериуми:

 • Есејот треба да има најмалку 400 зборови, а најмногу 600 зборови;
 • Есејот мора да биде разбирлив за читателот;
 • Есејот мора да биде напишан со фонт Arial, и со големина на текст 11;
 • Есејот може да биде напишан на Македонски, Албански или Англиски јазик. Изборот е личен;
 • Есејот треба да биде напишан во Word document и испратен како таков;
 • Во долниот десен агол на документот треба да го напишете вашето Презиме, Име и која година сте во училиште, по овој редослед;
 • Еден ученик може да учествува само со еден напишан есеј.

 

 1. Цртеж

Вашиот цртеж мора да ги усполнува следниве критериуми:

 • Цртежот мора да биде нацртан на лист А4 формат;
 • Техниката во која ќе биде изработен цртежот е личен избор;
 • Во долниот десен агол на цртежот треба да го напишете вашето Презиме, Име и која година сте во училиште, по овој редослед;
 • Еден ученик може да учествува само со еден изработен цртеж;
 • Цртежот треба да се фотографира и испратат во дигитална форма.

 

 1. Фотографија

Вашата фотографија мора да ги исполнува следниве критериуми:

 • Фотографијата треба да биде испратена во дигитална форма во JPEG формат;
 • Фотографијата треба да биде испратена во оригинална форма, без фотомонтажа и обработка на сликата;
 • Резолуцијата на фотографијата треба да биде од најмалку 5 мегапиксели;
 • Фотографиите кои што се пријавуваат не треба да ја нарушуваат приватноста на луѓето, односно сите лица кои се на фотографијата претходно треба да дадат согласност за нивно фотографирање (или согласност од родител/старател доколку се работи за малолетно лице) и истото да биде приложено до Центар за интеркултурен дијалог;
 • Фотографијата треба да биде именувана на следниот начин: Презиме_Име – година во училиште;
 • Еден ученик може да учествува само со една фотографија.

 

Како ќе биде извршено гласањето?

Секоја уметничка творба ќе биде споделена на страната на MultiКулти Mладински Центар / Qendër Rinore во соодветната категорија каде што сите луѓе ќе имаат можност да гласаат за најдобрата уметничка творба преку лајкување на истата. Доколку бидат забележани лажни гласови на некоја уметничка творба, истата ќе биде дисквалификувана.

 

За првите три уметнички творби од секоја категорија со најмногу гласови следуваат симболични награди.

 

Како да аплицирате?

Можете да ги испратите уметнички творби на следните емаил адреси: andrijana@cid.mk или info@cid.mk со назнака (subject): Конкурс – име на категоријата за која се пријавувате или да ја испратите вашата уметничка творба во порака на нашите Facebook страни: Center for Intercultural Dialogue (CID) или MultiКулти Mладински Центар / Qendër Rinore.

 

Краен рок за испраќање на вашите уметнички творби е продолжен до: 8ми ноември 2020, 23:59.

 

*Овој конкурс се распишува во рамките на проектот „Борба против говорот на омраза и криминалот од омраза“. Проектните активности се поддржани од страна на Владата на Република Северна Македонија.

 


 

Qendra për dialog interkulturor (CID) shpall konkurs për vepra artistike për nxënësit e shkollave të mesme brenda projektit „Lufta kundër gjuhës së urrejtjes dhe krimit të urrejtjes“.

Veprat e artistike duhet të jenë në temë:

 

“Si merrem me keqinformimin, lajmet e rreme, stigmatizimin dhe gjuhën e urrejtjes”

 

Të gjithë nxënësit e shkollave të mesme në Republikën e Maqedonisë së Veriut kanë të drejtë të marrin pjesë. Konkursi për veprave të artit ndahet në tre kategori:

 

 1. Ese

Eseja juaj duhet të plotësojë kriteret e mëposhtme:

 • Eseja duhet të jetë me minimum 400 fjalë dhe maksimum 600 fjalë;
 • Eseja duhet të jetë e kuptueshme për lexuesin;
 • Eseja duhet të shkruhet me shkronjën Arial, me madhësi të tekstit 11;
 • Eseja mund të shkruhet në maqedonisht, shqip ose anglisht. Zgjedhja është personale;
 • Eseja duhet të shkruhet në një dokument Word dhe të dërgohet si e tillë;
 • Në këndin e poshtëm të djathtë të dokumentit duhet të shkruani simbas kësaj renditje: mbiemrin, emrin tuaj dhe vitin në të cilin jeni në shkollë;
 • Një nxënës mund të marrë pjesë vetëm me një ese të shkruar.

 

 1. Vizatim

Vizatimi juaj duhet të plotësojë kriteret e mëposhtme:

 • Vizatimi duhet të vizatohet në një fletë A4;
 • Teknika në të cilën do të bëhet vizatimi është një zgjedhje personale;
 • Në këndin e poshtëm të djathtë të dokumentit duhet të shkruani simbas kësaj renditje: mbiemrin, emrin tuaj dhe vitin në të cilin jeni në shkollë;
 • Një nxënës mund të marrë pjesë vetëm me një vizatim;
 • Vizatimi duhet të fotografohet dhe dërgohet në formë dixhitale.

 

 1. Fotografi

Fotoja juaj duhet të plotësojë kriteret e mëposhtme:

 • Fotoja duhet të paraqitet në formë dixhitale në formatin JPEG;
 • Fotoja duhet të dërgohet në formën e saj origjinale, pa fotomontazh dhe përpunim imazhi;
 • Rezolucioni i fotos duhet të jetë së paku 5 megapiksel;
 • Fotografitë që dorëzohen nuk duhet të shkelin privatësinë e njerëzve, dmth të gjithë personat që janë në foto duhet të japin lejën për fotografim.(ose pëlqimin nga një prind / kujdestar në rastin e një të mituri) dhe të njëjtat duhet t’i dorëzohen tek Qendrës për Dialog Interkulturor;
 • Fotoja duhet të emërohet si më poshtë: Mbiemri_Emri – viti në shkollë;
 • Një nxënës mund të marrë pjesë vetëm me një foto.

 

Si do të zhvillohet votimi?

Çdo vepër arti do të shpërndahet në MultiКулти Mладински Центар / Qendër Rinore në kategorinë e duhur ku të gjithë njerëzit do të kenë mundësinë të votojnë për veprën më të mirë artistike duke e pëlqyer atë. Nëse vërehen vota të rreme në  ndonjërën nga veprat, ajo do të diskualifikohet.

 

Tri veprat e para të artit në secilën kategori me më shumë vota vijohen me çmime simbolike.

 

Si të aplikoni?

Ju mund të dërgoni artin tuaj në adresat e mëposhtme: andrijana@cid.mk ose info@cid.mk me temë (subject): Konkurs – emri i kategorisë për të cilën po aplikoni ose dërgoni punën tuaj artistike në mesazh në faqet tonë në Facebook: Center for Intercultural Dialogue (CID) ose MultiКулти Mладински Центар / Qendër Rinore.

 

Afati i fundit për dorëzimin e veprave artistike është vazhduar deri më 8 nëntor 2020, ora 23:59.

 

* Ky konkurs shpallet brenda projektit „Lufta kundër gjuhës së urrejtjes dhe krimit të urrejtjes“. Aktivitetet e projektit mbështeten nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut.