Центар за интеркултурен дијалог (ЦИД) распишува повик за учесници на обука со младински работници кои работат во младински центри за спречување на корени на омраза во рамките на проектот „Борба против говорот на омраза и криминалот од омраза“.

 

Проектот ќе дејствува на национално ниво и е поддржан од Владата на Република Северна Македонија.

 

Главна цел на проектот е да се создаде одговорно општество каде луѓето активно го осудуваат говорот на омраза и криминалот од омраза во која било форма и промовираат вредности на човековите права, толеранција и прифаќање меѓу различни групи.

 

Специфични цели на проектот се:

 • Да се подигне свеста за темите говор на омраза и криминал од омраза и нејзините негативни ефекти во општеството;
 • Да се ангажираат младите и професорите за да учествуваат активно во борбата против говорот на омраза преку организирање на настани и активности во нивните заедници;
 • Да се создадат алатки, методи и пристапи за справување со говорот на омраза и криминал од омраза кај младите и професорите во нивните заедници;
 • Да се промовираат наративите засновани врз човековите права како и нивната важна улога во еманципаторните и трансформативните стратегии за младите луѓе, дури и повеќе за оние кои биле директни цели или агенти на говор на омраза;
 • Да им овозможат достапност на младинските работници, наставници и активисти до постојни алатки и пристапи за активно справување со говорот на омраза.

 

Активност: Обука со младински работници кои работат во младински центри за спречување на корени на омраза

Oваа обука ќе се одржи со младински работници од различни младински клубови и младински организации од целата држава. Ќе ги опфати темите за говор на омраза, криминал од омраза, слобода на говор и различни механизми за превенција и реакција и ќе се фокусира особено на тоа како да се вклучи превенцијата на говорот на омраза во секојдневните активности во младинските центри како меѓусебен предизвик при работа со млади луѓе.

 

Работен јазик: македонски и албански
Датум: 28.10.2020
Време: 14:00
Место: Онлајн (ZOOM платформа)

 

Профил на учесници:

 • Млади од 15 до 29 год.;
 • Младински работници, волонтери, наставници, едукатори кои работат со загрозени групи на млади;
 • Претходно искуство како младински работник во младински центар или младински клуб, или искуство како волонтер во таков центар/клуб е добредојдено;
 • Мотивирани да учествуваат во обуката;
 • Подготвени да го пренесат знаењето по обуката во нивната локалната заедница.

 

Начин на пријавување:
Сите заинтересирани кандидати можат да се пријават преку пополнување на формулар за учество на следниов линк:

Форма за аплицирање

 

Пријавите треба да ги поднесете најдоцна до 18.10.2020, 23:59.

За дополнителни информации можете да не контактирате на andrijana@cid.mk и/или info@cid.mk

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

Qendra për Dialog Interkulturor (CID) shpall thirrje për pjesëmarrës në trajnim me punëtorë rinor që punojnë në qendrat rinore për të parandaluar rrënjët e urrejtjes në kuadër të projektit “Lufta kundër gjuhës së urrejtjes dhe krimit të urrejtjes”.

 

Projekti do të funksionojë në nivelin kombëtar dhe mbështetet nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

 

Qëllimi kryesor i projektit është për të krijuar një shoqëri të përgjegjshme ku njerëzit në mënyrë aktive dënojnë gjuhën e urrejtjes dhe krimin e urrejtjes në çfarëdo forme dhe promovojnë vlerat e të drejtave të njeriut, tolerancën dhe pranimin midis grupeve të ndryshme.

 

Objektivat specifikë të projektit janë:

 • Rritja e ndërgjegjësimit mbi temat e gjuhës së urrejtjes dhe krimeve të urrejtjes si dhe efektet negative në shoqëri;
 • Angazhimi i të rinjëve dhe profesorëve për të marrë pjesë aktive në luftën kundër gjuhës së urrejtjes duke organizuar ngjarje dhe aktivitete në komunitetet e tyre;
 • Zhvillimi i mjeteve, metodave dhe qasjeve për të trajtuar gjuhën e urrejtjes dhe krimin e urrejtjes tek të rinjtë dhe profesorët në komunitetet e tyre;
 • Promovimi i narrativave bazuara në të drejtat e njeriut dhe rolin e tyre të rëndësishëm në strategjitë emancipuese dhe transformuese për të rinjtë, madje edhe më shumë për ata që kanë qenë shënjestra të drejtpërdrejta ose agjentë të gjuhës së urrejtjes;
 • Të sigurojë akses për punëtorët rinor, profesorët dhe aktivistët në mjetet dhe qasjet ekzistuese për të adresuar në mënyrë aktive gjuhën e urrejtjes

 

Aktiviteti: Trajnim me punëtorë rinor që punojnë në qendrat rinore për të parandaluar rrënjët e urrejtjes

Ky trajnim do të mbahet me punëtorë rinor nga klube të ndryshme rinore dhe organizata rinore në të gjithë vendin. Ai do të mbulojë temat e gjuhës së urrejtjes, krimit të urrejtjes, lirisë së fjalës dhe mekanizmave të ndryshëm për parandalimin dhe reagimin dhe do të përqendrohet veçanërisht në mënyrën e përfshirjes së parandalimit të gjuhës së urrejtjes në aktivitetet e përditshme të qendrave rinore si një sfidë e ndërsjellë në punën me të rinjtë.

 

Gjuha e punës: maqedonisht dhe shqip
Data: 28.10.2020
Koha: 14:00
Vendi: Online (platforma ZOOM)

 

Profili i pjesëmarrësve:

 • Тë rinj nga 15 deri në 29 vjeç;
 • Punëtorët rinor, vullnetarët, mësuesit, arsimtarët që punojnë me grupe të pambrojtura të të rinjve;
 • Përvoja e mëparshme si punëtor rinor në qendër rinore ose klub rinor, ose përvoja si vullnetar në një qendër / klub të tillë është e mirëseardhur;
 • Të motivuar për të marrë pjesë në trajnim;
 • Të gatshëm për të transferuar njohuritë pas trajnimit në komunitetin e tyre lokal.

 

Metoda e aplikimit:
Të gjithë kandidatët e interesuar mund të aplikojnë duke plotësuar një formular pjesëmarrje në lidhjen e mëposhtme:

 

Formulari i aplikimit

 

Aplikimet duhet të dorëzohen jo më vonë se 18.10.2020, 23:59.

Për informacione shtesë mund të na kontaktoni në andrijana@cid.mk dhe / ose info@cid.mk