Mладинскиот центар MultiKулти oд Куманово започнува со активности во новата сезона како дел од проектот ,,МultiKулти Social Youth Service“ поддржан од UNDP. Главна цел на новиот циклус на активности е поддржување на младински инцијативи, промовирање на младинско учество и младински активизам во насока на интеркултурно учење и одржлив меѓуетнички дијалог.

Qendra rinore MultiКулти nga Kumanova fillon me aktivitetet në sezonin e ri si pjesë e proektit ,,МultiKулти Social Youth Service“ i përkrahur nga UNDP. Qëllimi kryesor i ciklit të ri të aktiviteteve është përkrahja e iniciativave rinore, promovimin e pjesmarrjes rinore si dhe aktivizimit rinor në drejtimin e mësimit interkulturor si dhe dialog ndëretnik të qëndrueshëm.

Çdo iniciativ dhe proekt do të jet i propozuar nga të rinjtë. Katër iniciativa nga katër lider rinor do të përkrahen nga Qendra rinore dhe në secilën prej tyre do të punoj nga një mentor.

Секоја инцијатива и проект ќе биде предложена директно од младите. Четири инцијативи на четири младински лидери ќе бидат поддржани од центарот и на секоја од нив ќе работи по еден ментор.

Аплицирање – Aplikimi:

Сите заинтересирани кандидати треба да читат повик (на македонски или на албански) и да ги поднесат следните документи на/Të gjithë kandidatët e interesuar duhet ta lexojnë thirrjen (në gjuhë shqipe apo gjuhë maqedone) dhe ti paraqesin dokumentet në vijim:

sashka@cid.mk / rabotilnici@cid.mk :

  • Мотивационо писмо – Letër motivimi
  • CV ose biografi të shkurt – CV или кратка биографија

Afati i aplikimit – Рок за аплицирање: 04.09.2016