Центарот за Интеркултурен Дијалог (ЦИД) со задоволство распишува повик за учесници за циклус обуки на тема „Влашка култура“. Центарот за Интеркултурен Дијалог 2ра година по ред огранизира обука за ученици од основно и средно училиште кои се мотивирани да работат за креирање на мотиви од Влашката култура.

Ќе се одржат вкупно 12 работилници, кои ќе работат на:

 • Изучување за влашката култура во Македонија
 • Презентација на народни носии и накит со влашки мотиви
 • Изработка на накит со влашки мотиви
 • Изработка на народни носии
 • Изработка на пано со влашки мотиви
 • Изработка на цртежи

Работилниците ќе се спроведуваат во периодот од 21 октомври и ќе бидат со времетраење од 2 месеци.

Профил на учесници:

 • Да се од 10 до 18 години
 • Да се во можност да учествуваат во текот на сите обуки.
 • Да се ученици во основно или средно училиште

Начин на пријавување на обуките:

Сите заинтересирани можат да се пријават преку потполнување на формулар за учество кој може да го најдете на овој линк:

Qendra për dijalog ndërkulturor (CID) me kënaqësi hap thirrje për pjesmarrës në trajnimet me temë “Kultura Vllahe”. Qendra për dijalog ndërkulturor të dytin vit rradhazi organizon trajnim për nxënës të shkollave fillore si dhe të mesme të cilët janë të motivuar për të krijuar motive për kulturën Vllahe.

.

Do të mbahen 12 puntori, që do të punojnë në:

 • Mësimin e kulturës vllahe në Maqedoni
 • Prezentimin e veshjeve tradicionale dhe stolive me motive vllahe
 • Prodhimin e stolive me motive vllahe
 • Prodhimin e veshjeve tradicionale vllahe
 • Prodhimin e një panoe me motive vllahe
 • Prodhimin e vizatimeve

Puntoritë do të mbahen prej më 21 tetor dhe do të jenë në kohëzgjatje prej dy muajve

.

Profili i pjesmarrësve:

 • Të jenë 10 deri me 18 vjeçar
 • Të ken mundësi të marrin pjesë në të gjitha trajnimet
 • Të jenë nxënës në shkollë fillore ose të mesme

Mënyra e paraqitjes në trajnime:

Të gjithë të interesuarit mund të paraqiten përmes mbushjes së formularit për pjesmarrje që mund ta gjeni në këtë link: