Association Center for Intercultural Dialogue is conducting a survey on youth participation in decision making at the local level in the Republic of Macedonia as part of the project Youth Participation Matters – Models of youth participation at local level in Europe for which you can get more information on the following link. For that purpose, we have designed 2 surveys that you can find below, which we would kindly ask you to complete with relevant information and share it with individuals, organizations and / or institutions that could make a significant contribution.

Survey 1 “Youth participation in decision-making processes at the local level”

Survey 2 “Educational projects, initiatives and tools for preparing young people to participate in policies at the local level”

Здружение Центар за интеркултурен дијалог спроведува анкета за младинска вклученост во донесување на одлуки на локално ниво, во Република Македонија, како дел од проектот Youth participation matters – models of youth participation on local level in Europe за кој повеќе информации можете да добиете на следниот линк. За таа цел, имаме дизајнирано 2 анкети кои може да ги најдете во продолжение кои би ве замолиле да ги пополните и да ги споделите со лица, организации и/или институции кои би можеле да дадат значителен придонес.

Анкета 1 “Структури на младинско учество во процесите на донесување одлуки на локално ниво”

Анкета 2 “Образовни проекти, иницијативи и алатки за подготовка на младите за учество во политиките на локално ниво”

Qendra për Dialog Interkulturor po zhvillon një anketa mbi përfshirjen e të rinjve në vendimmarrje në nivel lokal në Republikën e Maqedonisë, si pjesë e projektit Youth participation matters – models of youth participation on local level in Europe për të cilin mund të gjeni më shumë informata në linkun në vazhdim. Për këtë qëllim, kemi hartuar dy anketa që mund t’i gjeni në vazhdim që do t’ju kërkohet t’i plotësoni dhe të i ndani me njerëz, organizata dhe/ose institucione që mund të japin kontribut të rëndësishëm.

Anketa 1 “Strukturat e pjesëmarrjes së të rinjve në proceset vendimmarrëse në nivel lokal”

Anketa 2 “Projektet arsimore, iniciativat dhe mjetet për përgatitjen e të rinjve për pjesëmarrje në politikat në nivel lokal”