Дали има нешто што сакаш да смениш во твоето училиште или место на живеење? / A ka ndonjë gjë që dëshironi të ndryshoni në shkollën ose në vendbanimin tuaj?

A keni dashur gjithmonë të bëni një ndryshim, por nuk keni pas mbështetjen për ta bërë atë? / Дали отсекогаш сте сакале да направите промена, но не сте ја имале поддршката за истата да ја направите?

Дали имаш идеја за да го подобриш општеството, за тебе и за сите околу тебе? / A keni ide për të përmirësuar shoqërinë, për ju dhe për të gjithë rreth jush?

Nëse po, atëherë thirrja për të rinjtë është për ju! / Доколку твојот одговор е да, тогаш повикот за млади е за тебе! 

CID Academy се група на млади луѓе кои имаат поминато низ подолг сет на обуки, и чија цел е да го споделат знаењето и да помогнат да се имплементираат младински иницијативи целосно предводени од млади лица!

Доколку сакате да направите промена во општеството и да ја направите подобра заедницата во која живеете, а имате супер идеа за тоа, CID Academy е тука да ви помогне во реализирањето на вашата идеа!

Ние сме тука за да ви ја дадеме поддршката при имплементирањето на идејата, и да ви овозможиме менторска и финансиска поддршка во висина од максимално 500 американски долари по иницијатива.

Аплицирајте најдоцна до 13.11.2019, 23:55ч за и вашата идеја да биде дел од финансираните! 

CID Academy është një grup i të rinjve që kanë kaluar një seri të gjatë trainimesh që synojnë të shkëmbejnë njohuri dhe të ndihmojnë në implementimin e iniciativave rinore plotësisht të drejtuara nga të rinjtë!

Nëse doni të bëni një ndryshim në shoqëri dhe ta bëni komunitetin në jetën tuaj më të mirë dhe të keni një ide të shkëlqyeshme, CID Academy është këtu për t’ju ndihmuar të realizoni idenë tuaj!

Ne jemi këtu për t’ju mbështetur në zbatimin e idesë, dhe t’ju ofrojmë mbështetje financiare deri në $ 500 dhe mentorim për iniciativë,

Aplikoni jo më vonë se 13.11.2019 ora 23:55 që ideja juaj të jetë pjesë e financuar!

Приоритети за иницијативите

Вашите идеи и иницијативи, треба да бидат дел од некоја од следните приоритетни области:

  • – Квалитетно образование;
  • – Борба против дискриминација и нееднаквост;
  • – Подобрување на културниот и социјалниот живот на младите во општеството;
  • – Пристап до права за млади (транспорт, политичко општество, учество во училишниот систем, пристап за лица со посебни потреби до јавни институции, итн.).

Prioritetet për iniciativat

Idetë dhe iniciativat tuaja duhet të jenë pjesë e njërës nga fushat e mëposhtme të përparësisë:

  • Edukim cilësor;
  • Luftimi i diskriminimit dhe pabarazisë;
  • Përmirësimi i jetës kulturore dhe sociale të të rinjve në shoqëri;
  • Qasje në të drejtat e të rinjve (transporti, shoqëria politike, pjesëmarrja në sistemin shkollor, aksesi për personat me aftësi të kufizuara në institucionet publike, etj.)

Kush mund të aplikojë?

Për të aplikuar për thirrjen e Iniciativës Rinore, duhet të jeni një grup prej 4 të rinjsh të moshës 15 deri në 29 vjeç, që jetojnë në Kumanovë, Lipkovo dhe / ose Staro Nagoricane.

Një grup mund të aplikojë me më shumë se 1 ide!

Кој може да аплицира?

За да аплицирате на повикот за младински иницијативи, треба да бидете група од 4 млади луѓе на возраст од 15 до 29 години, кои што живеат во Куманово, Липково и/или Старо Нагоричане.

Една група може да аплицира со повеќе од 1 идеја!

Како да аплицирам?

Апликацијата пожете да ја пополните онлајн на следниов  линк.

Или да го преземете документот, да го пополните и пратите на youthcall1@gmail.com во cc ставете го мејлот ivana@cid.mk .

Имплементирањето на иницијативите е поддржано од страна на Центар за интекрултурен дијалог преку проектот “Промовирање на младински активизам во мултиетнички заедници” поддржан од страна на Национален фонд за демократија (National Endowment for Democracy-NED).

Si mund të aplikoj?

Ju mund ta plotësoni aplikacionin onlajn në lidhjen.

 Ose shkarkoni dokumentin, plotësoni dhe dërgojeni në youthcall1@gmail.com në cc email ivana@cid.mk .

Implementimi i iniciativave është mbështetur nga Qendra për Dialog Interkulturor përmes projektit “Promovimi i aktivizmit rinor në komunitete multietnike” i mbështetur nga National Endowment for Democracy (NED).