Центар за интеркултурен дијалог (ЦИД) со задоволство распишува Повик за учесници на 8-мата Школа против говор на омраза, оваа година посветена на борба против сексистички и хомофобичен говор на омраза.

Ја продолжуваме традицијата од 2012 година организирајќи годишни национални обуки за младински работници, едукатори и активисти, со главна цел градење на капацитети и развивање на нивните вештини за справување со говорот на омраза, како и развивање на алтернативни и контра наративи засновани на човековите права.

8та Школа против говор на омраза која е поддржана од Европската Младинска Фондација се состои од три дела:

Oбука

Првиот дел од Школата е обука којашто се состои од работилници и предавања на следниве теми: сексистички и хомофобичен говор на омраза, дискриминација, последици од говорот на омраза, криминал од омраза, справување со криминал од омраза итн.

Работен јазик: македонски.

Датум: од 22-ри до 27-ми декември 2019

Место: х.Манастир, Берово

 

Локални активности

Вториот дел опфаќа организирање на работилници и кратки активности од страна на учесниците во средините во кои работат и делуваат, а се поврзани со темите на обуката.

Период на реализација: јануари – мај 2020

 

Евалуационен состанок

По спроведување на локалните активности ќе се одржи состанок на кој учесниците ќе ги споделат своите искуства од учество на проектот.

Време: крај на мај 2020

Место: Скопје

 

Профил на учесници:

  • Возраст над 18 години;
  • Да бидат во можност да учествуваат на целата обука, по завршување на истата активно да се вклучат во спроведување на активности во локалните заедници и да присустуваат на евалуациониот состанок;
  • Да се младински работници / едукатори / активисти / членови на младински организации;
  • Да имаат основни познавања од областа на човековите права и претходно искуство во организирање на настани;
  • По завршување на обуката во период од јануари до мај 2020 да бидат во можност да одржат работилница и да реализираат активности во средината во која живеат и делуваат.

 

Пријавите треба да ги поднесете најдоцна до 15-ти декември 2019 година.

Сите заинтересирани можат да го симнат повикот и да се пријават преку потполнување на формулар за учество.

Аплицирај тука

Патните трошоци ќе бидат рефундирани во висина на повратен автобуски билет.

За дополнителни информации можете да нѐ контактирате на тел. +389 71 390 192 или на marija@cid.mk и/или info@cid.mk.

———————————————————————————————————————————————————–

Qendra për Dialog Interkulturor (CID) ka kënaqësinë të hap Thirrjen për pjesëmarrës në Shkollën e 8-të kundër gjuhës së Urrejtjes, këtë vit kushtuar luftës kundër gjuhës së urrejtjes seksiste dhe homofobike.

Ne vazhdojmë traditën që nga viti 2012 duke organizuar trajnime vjetore nacionale për punëtorët e rinor, edukatorët dhe aktivistët, me qëllimin kryesor ndërtimin dhe zhvillimin e aftësive të tyre në trajtimin e gjuhës së urrejtjes, si dhe zhvillimin e narativeve alternative dhe kontra narativet bazuar në të drejtat e njeriut.

Shkolla e 8-të kundër gjuhës së urrejtjes e mbështetur nga Fondacioni Rinor Evropian në Këshillin e Europës përbëhet nga tre pjesë:

Trajnim

Pjesa e parë e Shkollës është trajnimi i përbërë nga punëtori dhe ligjerata mbi temat e mëposhtme: Gjuha e urrejtjes seksiste dhe homofobike, diskriminimi, pasojat e gjuhës së urrejtjes, krimet e urrejtjes, trajtimin i krimeve të urrejtjes, etj.

Gjuha e punës: gjuha maqedonase.

Data: 22 dhjetor deri më 27 dhjetor 2019

Vendi: Hotel Manastir, Berovë

Aktivitetet lokale

Pjesa e dytë përfshin organizimin e punëtorive dhe aktiviteteve të shkurtra nga pjesëmarrësit në mjediset në të cilat ata punojnë dhe bashkëveprojnë në lidhje me temat e trajnimit.

Periudha e zbatimit: janar – maj 2020

Takim për evaluim

Pas zbatimit të aktiviteteve lokale, do të mbahet një takim ku pjesëmarrësit do të ndajnë përvojat e tyre të pjesëmarrjes në projekt.

Koha: fundi i majit 2020

Vendi: Shkup

 

Profili i Pjesëmarrësve:

  • Mosha mbi 18 vjeç;
  • Të jetë në gjendje të marrë pjesë në të gjithë trajnimet, pas përfundimit të trajnimit, të përfshihet aktivisht në zbatimin e aktiviteteve në komunitetet lokale dhe të marrë pjesë në takimin e evaluimit;
  • Të jenë punëtorë / edukatorë / aktivistë / anëtarë të organizatave rinore;
  • Të ketë njohuri themelore për të drejtat e njeriut dhe përvojën e mëparshme në organizimin e eventeve;
  • Pas përfundimit të trajnimit nga janari deri në maj 2020 të jenë në gjendje të mbajnë një punëtori dhe të kryejnë aktivitete në mjedisin e tyre të jetesës dhe punës.

 

Aplikimet duhet të dorëzohen më së voni deri më 15 dhjetor 2019.

Të gjithë të interesuarit mund të shkarkojnë thirrjen dhe të aplikojnë duke plotësuar formularin e aplikimit.

Apliko këtu

Kostot e udhëtimit do të kthehen me koston e një bilete autobusi të kthimit.

Për informacione shtesë mund të na kontaktoni në tel. +389 71 390 192 ose në marija@cid.mk dhe/ose info@cid.mk.