On the occasion of the International Day of Peace, which is celebrated today, and disgusted by recent events and the growing presence of hate speech based on ethnicity, we want to address all citizens.

The line between freedom of expression and hate speech is thin, but the right of one ends where the right of the other begins. Hate speech is a crime, so we appeal to the authorities to act in accordance with the law.

In a time of pandemic, even more than ever before, we need to be united. Let’s learn a lesson from this pandemic. None of us chose to live in this time, just as none of us chose where and how to be born. We are all the same! Let’s respect and support each other, and together strive to build a better society.

Happy International Day of Peace!✌️
————————————-
Me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Paqes, e cila festohet sot, dhe duke marrur parasysh ngjarjet e fundit dhe rritja rasteve e gjuhës së urrejtjes në baza etnike, ne duam t’iu drejtohemi të gjithë qytetarëve.

Vija midis lirisë së shprehjes dhe gjuhës së urrejtjes është e hollë, por e drejta e njërit mbaron aty ku fillon e drejta e tjetrit. Gjuha e urrejtjes është një krim, prandaj ne u bëjmë apel autoriteteve të veprojnë në përputhje me ligjin.

Në një kohë pandemije, madje edhe më shumë se kurrë më parë, ne duhet të jemi të bashkuar. Le të mësojmë edhe një mësim nga kjo pandemi. Askush nga ne nuk zgjodhi të jetojë në këtë kohë, ashtu si askush nga ne nuk zgjodhi se ku dhe çfarë të lindte. Të gjithë jemi njësoj! Le të respektojmë, mbështesim dhe së bashku të përpiqemi të ndërtojmë një shoqëri më të mirë.

Gëzuar Ditën Ndërkombëtare të Paqes!✌️
—————————————–
По повод Меѓународниот ден на мирот кој се слави денес, а згрозени од скорешните случувања и зголеменото присуство на говор на омраза врз основа на етничка припадност, сакаме да се обратиме до сите граѓани.

Тенка е линијата помеѓу слободата на изразување и говорот на омраза, но правото на едниот завршува онаму каде што започнува правото на другиот. Говор на омраза е кривично дело, затоа апелираме до надлежните органи да постапат согласно законите.

Во време на пандемија, дури и повеќе од кога и да е претходно, треба да бидеме сплотени. Да извлечеме поука и од оваа пандемија. Никој од нас не избрал да живее во ова време, исто како што и никој не избрал каде и каков ќе се роди. Сите сме исти! Да се почитуваме, поддржуваме и заедно да се стремиме кон градење на подобро општество.

Нека ни е честит Меѓународниот ден на мирот!✌️