Центар за интеркултурен дијалог (ЦИД) распишува повик за учесници за тренинг за борба против говор на омраза и спротивставување на наративите во рамките на проектот „Борба против говорот на омраза и криминалот од омраза“.

 

Главна цел на проектот е да се создаде одговорно општество каде луѓето активно го осудуваат говорот на омраза и криминалот од омраза во која било форма и промовираат вредности на човековите права, толеранција и прифаќање меѓу различни групи.

 

Специфични цели на проектот се:

 • Да се подигне свеста за темите говор на омраза и криминал од омраза и нејзините негативни ефекти во општеството;
 • Да се ангажираат младите и професорите за да учествуваат активно во борбата против говорот на омраза преку организирање на настани и активности во нивните заедници;
 • Да се создадат алатки, методи и пристапи за справување со говорот на омраза и криминал од омраза кај младите и професорите во нивните заедници;
 • Да се промовираат наративите засновани врз човековите права како и нивната важна улога во еманципаторните и трансформативните стратегии за младите луѓе, дури и повеќе за оние кои биле директни цели или агенти на говор на омраза;
 • Да им овозможат достапност на младинските работници, наставници и активисти до постојни алатки и пристапи за активно справување со говорот на омраза.

 

Активност: Тренинг за борба против говор на омраза и спротивставување на наративите 

Националниот тренинг ќе собере 20 млади со цел да се развијат нивните компетенции за нотирање на говор на омраза, особено на медиумските манифестации на говор на омраза. Главната цел на тренингот е развивање на медиумска писменост и стекнување на вештини за критичко размислување, анализирање и деконструирање на говорот на омраза и развивање на контра и алтернативни наративи како механизми за борба против говорот на омраза.

 

Тренингот ќе се состои од 3 дела:

 1. Подготвителна онлајн фаза – во оваа фаза учесниците ќе имаат можност да се запознаат меѓу себе како и да се здобијат со општо знаење за темата говор на омраза
 2. 3-дневна обука – во оваа фаза преку различни активности, симулации, дискусии и вежби учесниците ќе имаат можност подетално да ја истражат темата и да започнат со планирање на своите локални активности.
 3. Последователна фаза – оваа фаза се содржи од низа активности што ќе ги спроведат самите учесниците кои ќе дејствуваат како мултипликатори во својата локална заедница

 

Работен јазик: македонски и албански
Датум: 2-ри, 4-ти, 9-ти и 11-ти декември, со времетреаење од максимум 2 часа дневно.
Место: Онлајн (ZOOM платформа)

 

Сите учесници ќе добијат сертификат за учество по завршување на тренингот.

 

Профил на учесници:

 • Млади од 15 до 29 год.;
 • Да се младински работници, волонтери, наставници, едукатори, членови на младински организации;
 • Да бидат во можност да учествуваат на целата обука, активно да се вклучат во спроведување на активности;
 • Мотивирани да учествуваат во обуката;
 • Подготвени да го пренесат знаењето по обуката во нивната локалната заедница преку организирање на активности.

 

Начин на пријавување:

Сите заинтересирани кандидати можат да се пријават преку пополнување на формулар за учество на следниов линк:

 

Форма за аплицирање

 

Пријавите треба да ги поднесете најдоцна до 24.11.2020, 23:59h.

Избраните кандидати ќе бидат контактирани по истекот на рокот за аплицирање.

 

За дополнителни информации можете да не контактирате на andrijana@cid.mk и/или info@cid.mk

*Проектните активности се поддржани од страна на Влада на Република Северна Македонија.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Qendra për dijalog interkulturor (CID) shpall thirrje për pjesëmarrës për trajnim për luftën kundër gjuhës së urrejtjes dhe narrativat e kundërta brenda projektit “Luftimi i gjuhës së urrejtjes dhe krimit të urrejtjes”.

 

Qëllimi kryesor i projektit është për të krijuar një shoqëri të përgjegjshme ku njerëzit në mënyrë aktive dënojnë gjuhën e urrejtjes dhe krimin e urrejtjes në çdo formë dhe promovojnë vlerat e të drejtave të njeriut, tolerancën dhe pranimin midis grupeve të ndryshme.

 

Qëllimet specifikë të projektit janë:

 • Rritja e ndërgjegjësimit mbi temat e gjuhës së urrejtjes dhe krimeve të urrejtjes si dhe efektet negative në shoqëri;
 • Angazhimi i të rinjëve dhe profesorëve për të marrë pjesë aktive në luftën kundër gjuhës së urrejtjes duke organizuar ngjarje dhe aktivitete në komunitetet e tyre;
 • Zhvillimi i mjeteve, metodave dhe qasjeve për të trajtuar gjuhën e urrejtjes dhe krimin e urrejtjes tek të rinjtë dhe profesorët në komunitetet e tyre;
 • Promovimi i narrativave bazuara në të drejtat e njeriut dhe rolin e tyre të rëndësishëm në strategjitë emancipuese dhe transformuese për të rinjtë, madje edhe më shumë për ata që kanë qenë shënjestra të drejtpërdrejta ose agjentë të gjuhës së urrejtjes;
 • Të sigurojë akses për punëtorët rinor, profesorët dhe aktivistët në mjetet dhe qasjet ekzistuese për të adresuar në mënyrë aktive gjuhën e urrejtjes

 

Aktiviteti: Trajnim për të luftuar gjuhën e urrejtjes dhe kundër-narativet

Trajnimi do të mbledhë së bashku 20 të rinj në mënyrë që të zhvillojnë aftësitë e tyre mbi konceptin e gjuhës së urrejtjes, veçanërisht në manifestimet mediatike të gjuhës së urrejtjes. Qëllimi kryesor i trajnimit është zhvillimi i shkrim-leximit mediatik dhe marrja e aftësive për të menduarit kritik, analizimin dhe zbërthimin e gjuhës së urrejtjes dhe zhvillimin e narrativave të kundërta dhe alternative si mekanizma për të luftuar gjuhën e urrejtjes.

 

Trajnimi do të përbëhet nga 3 pjesë:

 1. Faza përgatitore në internet ( online) – në këtë fazë pjesëmarrësit do të kenë mundësinë të njihen me njëri-tjetrin si dhe të fitojnë njohuri të përgjithshme mbi temën e gjuhës së urrejtjes
 2. Punëtori tre ditore – në këtë fazë përmes aktiviteteve, simulimeve, diskutimeve dhe ushtrimeve të ndryshme pjesëmarrësit do të kenë mundësinë të eksplorojnë temën më në detaje dhe të fillojnë të planifikojnë aktivitetet e tyre lokale.
 3. Faza pasuese – kjo fazë konsiston në një seri aktivitetesh që duhen kryer nga vetë pjesëmarrësit të cilët do të veprojnë si shumëzues në bashkësinë e tyre lokale.

 

Gjuha e punës: maqedonisht dhe shqip
Data: 2, 4, 9 dhe 11 Dhjetor, me një kohëzgjatje maksimale prej 2 orësh në ditë.
Vendi: Online (platforma ZOOM)

 

Të gjithë pjesëmarrësit do të marrin një çertifikatë të pjesëmarrjes pas trajnimit.

 

Profili i pjesëmarrësve:

 • Тë rinj nga 15 deri në 29 vjeç;
 • Punëtorët rinor, vullnetarët, mësuesit, arsimtarët që punojnë me grupe të pambrojtura të të rinjve;
 • Përvoja e mëparshme si punëtor rinor në qendër rinore ose klub rinor, ose përvoja si vullnetar në një qendër / klub të tillë është e mirëseardhur;
 • Të motivuar për të marrë pjesë në trajnim;
 • Të gatshëm për të transferuar njohuritë pas trajnimit në komunitetin e tyre lokal.

 

Metoda e aplikimit:
Të gjithë kandidatët e interesuar mund të aplikojnë duke plotësuar një formular pjesëmarrje në linkun e mëposhtme:

 

Formulari i aplikimit

 

Aplikimet duhet të dorëzohen jo më vonë se 24.11.2020, 23:59h.

Kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen pas përfundimit të afatit të aplikimit.

 

Për informacione shtesë mund të na kontaktoni në andrijana@cid.mk dhe / ose info@cid.mk

*Aktivitetet e projektit mbështeten nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut.