Датум: 14.12.2020

Време: 19:00

Место: Онлајн (ZOOM платформа)

 

Главната цел на проектот

За жал за време на пандемијата предизвикана од корона вирусот (КОВИД-19) се повеќе среќаваме секаков вид на говор на омраза, а еден од најзастапените е говорот на омраза врз основа на етничката припадност. Говорот на омраза најчесто се пренесува или е поттикнуван онлајн.

Инспирирани од несакани настани на говор на омраза за време на пандемијата предизвикана од корона вирусот (КОВИД-19) Центар за интеркултурен дијалог (ЦИД) во соработка со Форум ЗФД се приклучија во организирање на Online Living Library (со говорници / книги) на темата “Говор на омраза”. „Книгите“ ќе бидат луѓе од различна етничка припадност, а целта на настанот е давање на можност и простор на луѓето коишто доживеале говор на омраза или биле дискриминирани врз основа на нивната етничка припадност.

Со овој настан се надеваме дека ќе им дадеме поддршка на жртвите, ќе ја подигнеме свеста за омразата и дискриминацијата што се случува околу нас и ќе ја охрабриме емпатијата и реакцијата кај оние што се среќаваат со ваквите случки.

 

Профил на учесници:

  • Возраст над 18 години;
  • Да се студенти, младински работници и/или едукатори, активисти, членови на младински организации;
  • Мотивирани да учествуваат во обуката;

 

Начин на пријавување:

Сите заинтересирани кандидати можат да се пријават преку пополнување на формулар за учество на следниов линк:

Форма за аплицирање

Пријавите треба да ги поднесете најдоцна до 14.12.2020, 17:00.


Data: 14.12.2020
Ora: 19:00
Vendi: Online (platforma ZOOM)

 

Qëllimi kryesor i projektit

Fatkeqësisht, gjatë pandemisë së shkaktuar nga virusi corona (COVID-19) hasim gjithnjë e më shumë të gjitha llojet e gjuhës së urrejtjes, dhe një nga më të zakonshmet është gjuha e urrejtjes bazuar në përkatësinë etnike. Gjuha e urrejtjes më së shpeshti transmetohet ose nxitet në internet.

Frymëzuar nga ngjarjet e pafavorshme të gjuhës së urrejtjes gjatë pandemisë së shkaktuar nga koronavirusi (KOVID-19), Qendra për Dialog Interkulturor (CID) në bashkëpunim me Forum ZFD u bashkuan në organizimin e një Online Living Library (me folës / libra) me temë ” “Gjuha e urrejtjes”. “Librat” do të jenë njerëz me etni të ndryshme dhe qëllimi i ngjarjes është t’u japë mundësi dhe hapësirë njerëzve që kanë përjetuar gjuhë urrejtjeje ose janë diskriminuar në bazë të përkatësisë së tyre etnike.

Me këtë ngjarje ne shpresojmë të mbështesim viktimat, të rrisim ndërgjegjësimin për urrejtjen dhe diskriminimin që po ndodh rreth nesh dhe të inkurajojmë ndjeshmërinë dhe reagimin midis atyre që hasin incidente të tilla.

 

Profili i pjesëmarrësve:

-Mosha mbi 18 vjeç;
-Të jenë studentë, punëtorë rinie dhe / ose edukatorë, aktivistë, anëtarë të organizatave rinore;
-Të motivuar për të marrë pjesë në trajnim;

 

Metoda e aplikimit:

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të aplikojnë duke plotësuar formularin në lidhjen vijuese:

Formulari i aplikimit

Aplikimet duhet të dorëzohen jo më vonë se 14.12.2020, 17:00.