The Center for Intercultural Dialogue (CID) in the next period will implement the project “Green Monitor” through which will promote a series of activities that will contribute to raising environmental awareness, affirming green policies and promoting transparency and accountability of selected decision makers, locally and nationally through the platform www.greenmonitor.com.mk
The fast pace of modern life together with the use of modern technological tools can ignore the need to bring effective standards for environmental protection and that is exactly what political leaders and citizens must be a trigger to engage more actively in environmental protection and promotion. of green policies aimed at ensuring greater national development and a cleaner environment.
To achieve this goal, the Center for Intercultural Dialogue (CID) together with EDYN MKD will implement activities aimed at promoting political transparency and accountability on the one hand, raising environmental awareness through fact-checking and verified statements made by decision makers, and on the other hand, to encourage the cooperation of the political parties and to facilitate the dialogue between the young people and the elected officials through a series of trainings and workshops.
The project is available to all those who want to get involved and contribute to building a safe environment, applying the principles of accountability and transparency and encouraging the implementation of green policies that will benefit young people.
The project is supported by SlovakAid in North Macedonia and the European Youth Network for Democracy (EDYN).
——————————————————–
Центар за интеркултурен дијалог (ЦИД) во наредните 10 месеци ќе го спроведува проектот „Green Monitor“ преку кој ќе се промовираат серија на активно кои ќе придонесат за подигнување на еколошката свест, афирмирање зелени политики и промовирање транспарентност и одговорност на избраните носители на одлуки на локално и на национално ниво преку платформата www.greenmonitor.com.mk.
Брзото темпо на модерниот живот заедно со користењето на модерните технолошки алатки знае да ја  занемари потребата од носење ефективни стандарди за заштита на животната средина и токму тоа кај политичките лидери и граѓаните мора да бидат тригер тие да се ангажираат поактивно во заштита на животнатна средина и промовирање на зелени политики кои имаат за цел да обзбедат поголем национален развој и почиста животна средина.
Во остварување на оваа цел, Центарот за интеркултуралн дијалог (ЦИД) заедно со EDYN MKD ќе имплементираат активности насочени кон промовирање на политичката транспарентност и отчетност од една страна, подигајќи ја еколошката свест преку проверка на факти и верификувани изјави дадени од носителите на одлуките, а од друга страна да се поттикне соработката на политичките партии и да се олесни дијалогот меѓу младите луѓе и избраните функционери преку серија на тренинзи и работилници.
Проектот е достапен за сите оние кои се сакаат да се вклучат и да дадат придонес во градење на безбедна животна средина, примена на принципите на отчетност и транспарентност и поттикнување имплементација на зелени политики од кои бенефит ќе имаат младите луѓе.
Проектот е поддржан од страна на SlovakAid во Северна Македонија и Eвропската мрежа на млади за демократија (EDYN).