Center for Intercultural Dialogue, Scout Association of Macedonia and Center for Research and Analysis NOVUS on behalf of the project “Youth – agents of change” funded by the European Union, announces a Call for submission of applications for financial support for youth projects and actions with a focus on volunteering and activism among young people in the Republic of North Macedonia.

 

The call is open from 08/05/2023, and the deadline for submitting applications is 30/06/2023.

 

The purpose of this financial support is to support local youth CSOs and young people in contributing to the improvement of the social status through volunteering and active involvement in the community.

The results expected of the financial support are:

 • Increased cooperation between local youth CSOs, young people, municipalities and/or institutions in at least 10 different municipalities in 8 regions.
 • Involved local youth CSOs and young people in creation and implementation of social policies on local level that work against causes and effects of inequality.
 • Young people are equipped to influence the work of local authorities directly and through local youth councils.
 • Raised awareness of the importance of youth initiatives, activism and volunteering in municipalities.

 

Priority goals, areas and priority issues of the projects:

Priority objective 1: Youth volunteerism and activism as a driving force for community change

 • Area 1: Skills for Life and 21st Century Skills
 • Area 2: Environmental protection
 • Area 3: Self-employment and social enterprises
 • Area 4: Intercultural dialogue
 • Area 5: Youth participation

 

Size of grants

Each action within this call for submission of applications for support for proposals – initiatives must range between the following minimum and maximum amounts:

 • Minimum amount: 5000 EUR
 • Maximum amount: 8000 EUR

The project must be registered with the Secretariat for European Affairs and be exempt from VAT. When preparing the budget, the prices should be presented without VAT.

Any grant requested under this call for proposals must be with a maximum percentage: 90 % of the total eligible costs of the action.

The balance (i.e. the difference between the total cost of the action and the amount requested from the contracting authority) must be financed from sources other than the general budget of the Union or the European Development Fund.

 

Eligibility of applicants

In order to be eligible for the financial support the lead applicant must:

 • be a legal person and
 • be non-profit-making and
 • be a non-governmental organisation and
 • be established in the Republic of North Macedonia in line with the Law on Associations and Foundations and
 • be an organization that works with and/or for youth and
 • be directly responsible for the preparation and management of the action, not acting as an intermediary.

 

Information about applications

Applicants must submit applications in Macedonian, Albanian or English language.

The completely filled application forms are submitted in electronic form (via email to youthagentsofchange23@gmail.com in a separate and unique file, i.e., the complete application must not be divided into several files).

 

The deadline for submitting applications is 30 June 2023.

The results will be published on 1 August 2023.

 

Detailed instructions and the necessary application forms can be found below:

 

 1. Call for financial support of projects and actions Download
 2. Annex A: Application Form; Download
 3. Annex B: Budget form; Download
 4. Annex C: Experience of the organization Download
 5. Current status of the organization not older than 6 months from the date of submitting the application
 6. Statement of partnership with a municipality / letter of support (if provided); Download
 7. Mandate (for co-applicant(s), if any) Download

 

______________________________________________

Центар за Интеркултурен Дијалог, Сојуз на извидници на Македонија и Центар за истражувања и анализи НОВУС во име на проектот „Млади – агенти на променaтa“ финансиран од Европската Унија, објавува Повик за поднесување апликации за финансиска поддршка за младински проекти/акции со фокус на волонтерство и активизам кај младите во Република Северна Македонија.

 

Повикот е отворен од 08.05.2023 година, а краен рок за доставување на апликации е 30/06/2023.

 

Целта на финансиската поддршка е да ги поддржи локални младински граѓански организации и млади луѓе да придонесат кон подобрување на општествениот статус преку волонтирање и активно вклучување во заедницата.

Очекувани резултати од финансиската поддршка се:

 • Зголемена соработка помеѓу локалните младински граѓански организации, млади луѓе, општини и/или институции во најмалку 10 различни општини во 8 региони.
 • Вклучени локални младински граѓански организации и млади луѓе во креирањето и спроведувањето на социјалните политики на локално ниво кои работат против причините и последиците од нееднаквоста.
 • Младите се опремени да влијаат врз работата на локалните власти директно и преку локалните младински совети.
 • Подигната свест за важноста на младинските иницијативи, активизмот и волонтерството во општините.

 

Приоритетни цели, области и приоритетни прашања на проектите:

Приоритетна цел 1: Волонтерството и активизмот на младите како движечка сила за промени во заедницата

 • Област 1: Животни вештини и вештини на 21 век
 • Област 2: Заштита на животната средина
 • Област 3: Самовработување и социјални претпријатија
 • Област 4: Меѓукултурен дијалог
 • Oбласт 5: Младинско учество

 

 

Големина на грантовите

Секоја акција во рамките на овој повик за поднесување пријави за поддршка за предлог – иницијативите мора да се движи меѓу следниве минимални и максимални износи:

 • Минимален износ: 5000 евра
 • Максимален износ: 8000 евра

Проектот мора да биде регистриран во Секретаријатот за европски прашања и да биде ослободен од ДДВ. При изработка на буџетот цените треба да бидат претставени без ДДВ.

Секој грант побаран според овој повик за предлог проекти и акции мора да биде со максимален процент од 90 % од вкупните прифатливи трошоци на акцијата.

Салдото (т.е. разликата помеѓу вкупните трошоци на акцијата и износот побаран од договорниот орган) мора да се финансира од други извори освен од општиот буџет на Унијата или од Европскиот фонд за развој.

 

 

Подобност на апликанти

За да се квалификува за финансиска поддршка, водечкиот апликант мора:

 • Да биде правно лице
 • да биде непрофитна и
 • да биде невладина организација и
 • да биде основана во Република Северна Македонија согласно Законот за здруженија и фондации и
 • да биде организација која работи со и/или за млади и
 • да биде директно одговорна за подготовката и управувањето со акцијата, а не да дејствува како посредник.

 

 

Информации за апликациите

Подносителите мора да ги достават пријавите на македонски јазик, албански или англиски јазик.

Целосно пополнетите обрасци за аплицирање се доставуваат во електронска форма (преку мејл на youthagentsofchange23@gmail.com во посебна и една единствена датотека т.е. целосната пријава не смее да биде поделена во неколку различни датотеки).

 

Крајниот рок за поднесување апликации е 30 јуни 2023 година.

Резултатите ќе бидат објавени на 1 август 2023 година.

 

Детални упатства и потребните обрасци за аплицирање можете да ги најдете подолу:

 1. Повик за финансиска поддршка за проекти и акции Преземете
 2. Образец за Апликација; Преземете
 3. Образец за предлог буџет; Преземете
 4. Образец за искуство на организација Преземете
 5. Тековна состојба на организацијата не постара од 6 месеци од датумот на поднесување на апликација
 6. Изјава за партнерство со општина / писмо за поддршка (доколку е обезбедено); Преземете
 7. Мандат (за ко-апликанти, ако има) Преземете