Повик за учесници од 14 до 20 години од Куманово, Липково и Старо Нагоричане, заинтересирани за зајакнување на личните капацитети за подготовка и спроведување на младински проекти. Грантот ќе се одвива во повеќе фази, а ќе заврши со 5 младински инцијативи на крајот на годината. Започнуваме со 6 работилници за работа на себе и личен развој преку театарски техники и вежби извадени од методологијата на психодрама и социодрама.


Call for young people 14 to 20 years old coming from Kumanovo, Lipkovo and Staro Nagorichane, interested in building their personal skills to create and implement youth projects. The грант includes several modules and will conclude with 5 advocacy initiatives at the end of the year.  We start with 6 workshops focused on personal development and self-confidence through theatre techniques and exercises using the methodology of psychodrama and sociodrama.


Thirrje për të rinjtë nga mosha 14 vjeçare deri më 20 nga Kumanova, Likova dhe Nagoriçani I Vjetër, të interesuar në ngritjen e aftësive të tyre personale për përgatitjen dhe zbatimin e projekteve rinore. Ne do të fillojmë me 6 punëtori të fokusuara në zhvillimin personal dhe vetëbesimin nëpërmjet teknikave teatrale dhe ushtrimeve duke përdorur metodologjinë e psikodramës dhe sociodramës. Granti përfshin disa module dhe do të përfundojë në fund të vitit me 5 iniciativa avokuese.

APPLY

 

Повикот се објавува во рамки на грантот “Креативно поттикнување на млади” финансиран од Проектот на УСАИД за граѓанско учество а кој се спроведува од страна на Центар за интеркултурен дијалог.


The call is open in the framework of the grant “Creative Youth Empowerment” financed by USAID’s Civic Engagement Project in Macedonia and implemented by Center for Intercultural Dialogue.


Thirrja është shpallur në kuadër të grantit “Inkurajimi kreativ i të rinjëve” finansuar nga Projekti i USAID-it për pjesëmarrje qyteare, e cili implementohet nga Qendra për dialogun interkulturor.